Úvodná stránka


Vitajte na stránkach venovaných histórii výstavby diaľničnej siete na Slovensku v zjednodušenej grafickej a štatistickej podobe. História výstavby diaľnic sa začala písať v roku 1969 kedy sa začal stavať vôbec prvý úsek na území Slovenska a tak začínajú stránky od tohto roku. Pod kolónkami HISTÓRIA sú uložené konkrétne roky + animácia a grafy výstavby Tato úvodná stránka mapuje súčasný stav diaľničnej siete k dátumu uvedenému nižšie.


Tieto stránky môžu fungovať vďaka veľkej pomoci a poskytnutiu dátového úložiska na serveri od pána Mira Dávida.Ďakujem.Stav diaľničnej siete k 18.4.2024 

Plánované vyhlásenie súťaže:D1 Turany-Hubová 13,53 km kedy? v roku 2020,tretí štvrťrok 2021,leto 2024-povedal minister dopravy
                                                            R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 1 úsek 6,8 km kedy? v roku 2024-tvrdí NDS
                                                      D3 Oščadnica-Čadca,Bukov 2 profil 4 km kedy? máj 2024-povedal minister dopravy
                                                           D3 Kysucké Nové Mesto-Oščadnica 10,79 km kedy? júl 2024-povedal minister dopravy
                                                           D3 Žilina,Brodno-Kysucké Nové Mesto 11,2 km kedy? september 2024-povedal minister dopravy
poznámka:prečiarknutý dátum znamená predošlé sľúbené termíny

Súťaž na zhotoviteľa na úseky:R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča 1 etapa 3,04 km
                                  Priebeh súťaže:30.3.2023:Vyhlásená verejná súťaž (červený Fidic) predpokladaná hodnota zákazky 89 320 00 € bez DPH
                                                              20.6.2023:Otvárali sa cenové ponuky
                                                                  Ponuky:1 Doprastav,Metrostav  86 777 231,79 € bez DPH
                                                                                 2 Eurovia,SMS                  96 392 753,26 € bez DPH
                                                                                 3 Skanska                         97 172 500,00 € bez DPH
                                                                                 4 Porr                              102 378 707,78 € bez DPH
                                                                                 5 Strabag                        107 270 332,55 € bez DPH
                                                                                 6 Váhostav                      111 998 572,28 € bez DPH
                                                              25.7.2023:NDS prijala ponuku súťažiaceho prvého v poradí
                                                              22.8.2023:NDS zrušila vyhodnotenie ponúk a poradie uchádzačov
Dôvod-pred podpisom zmluvy NDS zrazu zistila že jeden subdodávateľ víťazov podľa nich nespĺňa podmienky obstarávateľa
                                                                8.9.2023:NDS vylúčila Doprastav,Metrostav voči čomu podali námietku
                                                              14.9.2023:Začalo sa konanie proti vylúčeniu zo súťaže
                                                              21.9.2023:Bola dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                                            20.10.2023:UVO rozhodol o námietke
Podľa súťažných podmienok mali byť zapísaní subdodávatelia súťažiacich v registri partnerov verejného sektora čo ale táto spoločnosť s ktorou uvažovali ako subdodávateľa archeologických prác podľa jedného zákona nemusela byť ale dobre pre kľud sa tam zapísali ešte pred podpisom zmluvy.Ale potom NDS žiadala pred podpisom zmluvy doklady že subdodávateľ spĺňa podmienky pričom už vedeli že je zapísaný v registri.Vo vlastných súťažných podmienkach majú že súťažiaci si môžu aktualizovať zoznam subdodávateľov ale najneskôr pred podpisom zmluvy už musia spĺňať podmienky.Doprastav,Metrostav pre istotu navrhli aj ďalšieho subdodávateľa ale aj tak ich NDS vylúčila.UVO uznal argumenty Doprastavu,Metrostavu že predsa pred podpisom zmluvy už spĺňajú subdodávatelia podmienky tak čo furt vymýšľate keď ani nepoznáte svoje súťažne podklady a nariadil ich znova vrátiť do súťaže a vyhodnotiť do 60 dní.
                                                            13.11.2023:NDS opätovne vyhodnotila ponuky a opäť určila víťaza prvého v poradí t.j. Doprastav,Metrostav
                                                              27.3.2024:NDS oznámila podpis zmluvy o dielo

Začatie výstavby:

        Vo výstavbe:úsek R4 Prešov,severný obchvat 2 etapa 10,2 km  fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
 

                                 úsek R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 2 úsek 14,261 km stránka projektu + fotky1 + fotky2 + informácie
 

                                 úsek R3 Tvrdošín-Nižná,pravý pás 4,4 km fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
   

                                 úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubná Skala 13,51 km fotky1 fotky2 + informácie mešká viac ako 51 mesiacov od pôvodného ukončenia

Kvôli neschopnosti združenia stavebných firiem postaviť diaľnicu v stanovenom čase a kvalite ku ktorej sa zaviazali v zmluve o dielo (na čom ma svoj podiel viny aj NDS) ,sa napokon rozhodla NDS po mnohých upozorneniach uzavrieť dňa 6.3.2019 dohodu (nie výpoveď) o ukončení zmluvy,ktorá nadobudla účinnosť dňa 28.3.2019.Firmy postavili diaľnicu asi na 41% pričom im už uplynulo 84% času v lehote výstavby.Po ukončení zmluvy začala prebiehať inventarizácia staveniska,ktorá bola ukončená na začiatku júna a dňa 12 júla 2019 zhotoviteľ vypratal stavenisko.Dňa 31.1.2020 NDS konečne oznámila vyhlásenie novej súťaže na hlavnú trasu.V lehote do 11.5.2020 sa prihlásili štyri združenia firiem a v auguste 2020 v rámci súťažného dialógu postúpili do ďalšieho kola iba tri združenia ktoré dňa 21.12.2020 podali cenové ponuky.Po vyhodnotení ponúk dňa 3.2.2021 sa zázračné nik proti tomu neodvolal a tak dňa 23.4.2021 bola konečne podpísaná zmluva na dostavbu.Vzhľadom na veľké problémy s kvalitou prác po predošlom zhotoviteľovi v tuneli Višňové (nedostatočná hrúbka ostenia) sa musí zväčšiť rozsah opravných prác a tým pádom aj predlžiť lehota výstavby,momentálne sa uvažuje o ukončení výstavby začiatkom roka 2025.Platí to iba pre hrubú stavbu pretože NDS nebola schopná pripraviť súťaž na technológiu tunela na čo mali niekoľko rokov,vyhlásily ju až v auguste 2022.Ďna 2.10.2023 bola konečne podpísaná zmluva na technologické vybavenia tunela Višnove.Dátum dokedy ma byť hotové technologické vybavenie je 17.4.2025 Webová stránka projektu

                                 úsek R2 Kriváň-Mýtna 9,104 km fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
 

                                 úsek D1 Hubová-Ivachnová 14,92 km  fotky z výstavby + fotky 2 +informácie mešká viac ako 82 mesiacov oproti plánu ukončenia

v roku 2014 zistil zhotoviteľ stavby z prieskumných vrtov výrazne zle geologické prostredie v km 2,0 až 4,1 a na konci roku navrhol zmenu trasy v km 1,0 až 6,0 (odklon trasy-predlženie tunela Čebrať) Dňa 18.2.2015 bolo zastavené razenie tunela a dňa 28.5.2015 bolo zo strany objednávateľa NDS /Národná diaľničná spoločnosť/ potvrdená zmena trasy, následne pokračovala zmena dokumentácie až do 6.6.2016 kedy NDS vzala späť svoje rozhodnutie o zmene trasy ktorú ale opäť potvrdila dňa 21.9.2016 zaslaním pokynu stavebnému dozoru na to aby dal pokyn zhotoviteľovi na pokračovanie prác na zmene dokumentácie a zároveň poslala návrh na posúdenie zmeny trasy na životné prostredie-správa EIA.V apríli 2017 bol ukončený hydrogeologický prieskum pre upravenú trasu a dňa 31.7.2017 bola odovzdaná správa EIA objednávateľovi NDS.Po jej pripomienkovaní zo strany NDS a EU bola dňa 30.10.2017 odovzdaná na Ministerstvo životného prostredia.Dňa 30.11.2017 bol podpísaný dodatok k zmluve upravujúci lehotu výstavby a pokyny k pokračovaniu stavebných prác.Dňa 27.2.2018 vydalo MŽP záverečné stanovisko k správe EIA proti ktorej boli podané námietky ktoré ale v júni 2018 MŽP zamietlo.19.7.2018 nadobudla platnosť správa EIA a dňa 25.7.2018 bolo opäť slávnostne začaté razenie tunela Čebrať.12.11.2019 sa začal proces zmeny územného rozhodnutia na pozmenenú trasu diaľnice.Dňa 5.3.2020 bolo vydané územne rozhodnutie a po zamietnutí odvolania nadobudlo právoplatnosť dňa 30.4.2020.Konečne dňa 7.4.2021 bolo vydané stavebné povolenie ktoré ale po formálnych chybách opätovne vydali dňa 28.4.2021 a dňa 24.5.2021 získalo právoplatnosť.Vzhľadom k nárastu cien a nedostatku stavebných materiálov spolu s nejednoznačným znením dodatku č.7 (ktorí určoval pokračovanie prác po preprojektovaní časti stavby) spôsobilo že sa práce na diaľnici v roku 2021 utlmovali až bolo napokon v apríli 2022 zastavené razenie tunela Čebrať.Medzitým sa zhotoviteľ a NDS neustále naťahovali o cenu za práce a zmluvne podmienky.Dňa 18.7.2022 NDS oznámila že sa zo zhotoviteľmi dohodla na obnovení a pokračovaní prác na diaľnici avšak stále sa nedohodli na konečnej zmluvnej cene.

            poznámka:jeden  = jeden mesiac

     Rozostavanosť:66,395 km z toho 4,4 km iba polovičný profil

Dané do užívania:


Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

   Dané do užívania v roku 2024
                   Diaľnice:0 km
   Rýchlostné cesty:0 km

   Z predchádzajúcich rokov
                   Diaľnice:549,977 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:313,345 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

                   Súčet
                   Diaľnice:549,977 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:313,345 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

 

Návrat hore