Úvodná stránka


Vitajte na stránkach venovaných histórii výstavby diaľničnej siete na Slovensku v zjednodušenej grafickej a štatistickej podobe. História výstavby diaľnic sa začala písať v roku 1969 kedy sa začal stavať vôbec prvý úsek na území Slovenska a tak začínajú stránky od tohto roku. Pod kolónkami HISTÓRIA sú uložené konkrétne roky + animácia a grafy výstavby Tato úvodná stránka mapuje súčasný stav diaľničnej siete k dátumu uvedenému nižšie.


Tieto stránky môžu fungovať vďaka veľkej pomoci a poskytnutiu dátového úložiska na serveri od pána Mira Dávida.Ďakujem.Stav diaľničnej siete k 18.7.2024 

Plánované vyhlásenie súťaže:D1 Turany-Hubová 13,53 km kedy? v roku 2020,tretí štvrťrok 2021,leto 2024-povedal minister dopravy
                                                            R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 1 úsek 6,8 km kedy? v roku 2024-tvrdí NDS
                                                           D3 Kysucké Nové Mesto-Oščadnica 10,79 km kedy? júl 2024-povedal minister dopravy
                                                           D3 Žilina,Brodno-Kysucké Nové Mesto 11,2 km kedy? september 2024-povedal minister dopravy
poznámka:prečiarknutý dátum znamená predošlé sľúbené termíny

Súťaž na zhotoviteľa na úseky:D3 Oščadnica-Čadca,Bukov 2 profil 5,3 km
                                  Priebeh sútaže:31.5.2024 NDS vyhlásila verejnú reverznú súťaž (žltý Fidic) PHZ 306 369 878 €
                                     Aktuálny stav:Plynie lehota na podávanie ponúk a to do 3.9.2024,24.9.2024

Začatie výstavby:23 apríla 2024 úsek R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča 1 etapa 3,04 km
                                   Hlavne stavebné prace stoja,čaká sa na koniec vegetačného obdobia a s tým spojení vyrub drevín.


        Vo výstavbe:úsek R4 Prešov,severný obchvat 2 etapa 10,2 km  fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
 

                                 úsek R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 2 úsek 14,261 km stránka projektu + fotky1 + fotky2 + informácie
 

                                 úsek R3 Tvrdošín-Nižná,pravý pás 4,4 km fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
   

                                 úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubná Skala 13,51 km fotky1 fotky2 + informácie mešká viac ako 54 mesiacov od pôvodného ukončenia

Kvôli neschopnosti združenia stavebných firiem postaviť diaľnicu v stanovenom čase a kvalite ku ktorej sa zaviazali v zmluve o dielo (na čom ma svoj podiel viny aj NDS) ,sa napokon rozhodla NDS po mnohých upozorneniach uzavrieť dňa 6.3.2019 dohodu (nie výpoveď) o ukončení zmluvy,ktorá nadobudla účinnosť dňa 28.3.2019.Firmy postavili diaľnicu asi na 41% pričom im už uplynulo 84% času v lehote výstavby.Po ukončení zmluvy začala prebiehať inventarizácia staveniska,ktorá bola ukončená na začiatku júna a dňa 12 júla 2019 zhotoviteľ vypratal stavenisko.Dňa 31.1.2020 NDS konečne oznámila vyhlásenie novej súťaže na hlavnú trasu.V lehote do 11.5.2020 sa prihlásili štyri združenia firiem a v auguste 2020 v rámci súťažného dialógu postúpili do ďalšieho kola iba tri združenia ktoré dňa 21.12.2020 podali cenové ponuky.Po vyhodnotení ponúk dňa 3.2.2021 sa zázračné nik proti tomu neodvolal a tak dňa 23.4.2021 bola konečne podpísaná zmluva na dostavbu.Vzhľadom na veľké problémy s kvalitou prác po predošlom zhotoviteľovi v tuneli Višňové (nedostatočná hrúbka ostenia) sa musí zväčšiť rozsah opravných prác a tým pádom aj predlžiť lehota výstavby,momentálne sa uvažuje o ukončení výstavby začiatkom roka 2025.Platí to iba pre hrubú stavbu pretože NDS nebola schopná pripraviť súťaž na technológiu tunela na čo mali niekoľko rokov,vyhlásily ju až v auguste 2022.Ďna 2.10.2023 bola konečne podpísaná zmluva na technologické vybavenia tunela Višnove.Dátum dokedy ma byť hotové technologické vybavenie je 17.4.2025 Webová stránka projektu

                                 úsek R2 Kriváň-Mýtna 9,104 km fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
 

                                 úsek D1 Hubová-Ivachnová 14,92 km  fotky z výstavby + fotky 2 +informácie mešká viac ako 85 mesiacov oproti plánu ukončenia

v roku 2014 zistil zhotoviteľ stavby z prieskumných vrtov výrazne zle geologické prostredie v km 2,0 až 4,1 a na konci roku navrhol zmenu trasy v km 1,0 až 6,0 (odklon trasy-predlženie tunela Čebrať) Dňa 18.2.2015 bolo zastavené razenie tunela a dňa 28.5.2015 bolo zo strany objednávateľa NDS /Národná diaľničná spoločnosť/ potvrdená zmena trasy, následne pokračovala zmena dokumentácie až do 6.6.2016 kedy NDS vzala späť svoje rozhodnutie o zmene trasy ktorú ale opäť potvrdila dňa 21.9.2016 zaslaním pokynu stavebnému dozoru na to aby dal pokyn zhotoviteľovi na pokračovanie prác na zmene dokumentácie a zároveň poslala návrh na posúdenie zmeny trasy na životné prostredie-správa EIA.V apríli 2017 bol ukončený hydrogeologický prieskum pre upravenú trasu a dňa 31.7.2017 bola odovzdaná správa EIA objednávateľovi NDS.Po jej pripomienkovaní zo strany NDS a EU bola dňa 30.10.2017 odovzdaná na Ministerstvo životného prostredia.Dňa 30.11.2017 bol podpísaný dodatok k zmluve upravujúci lehotu výstavby a pokyny k pokračovaniu stavebných prác.Dňa 27.2.2018 vydalo MŽP záverečné stanovisko k správe EIA proti ktorej boli podané námietky ktoré ale v júni 2018 MŽP zamietlo.19.7.2018 nadobudla platnosť správa EIA a dňa 25.7.2018 bolo opäť slávnostne začaté razenie tunela Čebrať.12.11.2019 sa začal proces zmeny územného rozhodnutia na pozmenenú trasu diaľnice.Dňa 5.3.2020 bolo vydané územne rozhodnutie a po zamietnutí odvolania nadobudlo právoplatnosť dňa 30.4.2020.Konečne dňa 7.4.2021 bolo vydané stavebné povolenie ktoré ale po formálnych chybách opätovne vydali dňa 28.4.2021 a dňa 24.5.2021 získalo právoplatnosť.Vzhľadom k nárastu cien a nedostatku stavebných materiálov spolu s nejednoznačným znením dodatku č.7 (ktorí určoval pokračovanie prác po preprojektovaní časti stavby) spôsobilo že sa práce na diaľnici v roku 2021 utlmovali až bolo napokon v apríli 2022 zastavené razenie tunela Čebrať.Medzitým sa zhotoviteľ a NDS neustále naťahovali o cenu za práce a zmluvne podmienky.Dňa 18.7.2022 NDS oznámila že sa zo zhotoviteľmi dohodla na obnovení a pokračovaní prác na diaľnici avšak stále sa nedohodli na konečnej zmluvnej cene.

            poznámka:jeden  = jeden mesiac

     Rozostavanosť:69,435 km z toho 4,4 km iba polovičný profil

Dané do užívania:


Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

   Dané do užívania v roku 2024
                   Diaľnice:0 km
   Rýchlostné cesty:0 km

   Z predchádzajúcich rokov
                   Diaľnice:549,977 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:313,345 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

                   Súčet
                   Diaľnice:549,977 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:313,345 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

 

Návrat hore